แก้วหานามกตัญญู, และ แก้วหานามพิมพ์ลิขิต. 1. “รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบ การดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารการบริหารปกครอง 4 (2), 82-98. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88630.