โชติพินิจพรศักดิ์. 1. “ปัจจัยต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการคอร์รัปชัน ในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษาในองค์การบริหารส่วนตำบล”. วารสารการบริหารปกครอง 4 (2), 99-119. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88631.