เจิมสิทธิประเสริฐกิตติศักดิ์, และ อัคฮาดนพพล. 1. “ความหวาดกลัวต่ออาชญากรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์”. วารสารการบริหารปกครอง 4 (2), 120-46. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88632.