อิทธิธรรมวินิจเศรษฐบุตร. 1. “การศึกษาวิเคราะห์ความรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหายตาม มาตรา 27 ของพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในบริบทของประเทศไทย”. วารสารการบริหารปกครอง 4 (2), 147-66. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88633.