สูตรสุวรรณอัครรัฐ, สุนทรพันธุ์พรชัย, โปษกะบุตรณัฐพงศ์, และ จานประดับสุเมธ. 1. “การจ่ายสินไหมกรุณาโดยผู้รับประกันภัย”. วารสารการบริหารปกครอง 4 (2), 167-89. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88634.