จันทรเขตต์ธนิตา. 1. “ปัญหาในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 ในกรณีการซื้อขายและการเช่าอสังหาริมทรัพย์”. วารสารการบริหารปกครอง 4 (2), 190-207. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88636.