จารุโณปถัมภ์จันทนันท์, และ เคณาภูมิสัญญา. 1. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม”. วารสารการบริหารปกครอง 4 (2), 208-31. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88637.