พรหมภาพทรงภูมิ, และ วงศ์สุรวัฒน์โกวิท. 1. “ปัจจัยที่ก่อให้เกิด ‘ประชานิยม’ ทางการเมืองไทย ปี พ.ศ. 2549 – 2553”. วารสารการบริหารปกครอง 4 (2), 232-51. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88638.