จิราวรรธนสกุลสายฟ้า. 1. “รูปแบบภาวะผู้นำของหัวหน้าสถานีตำรวจภูธร ในจังหวัดขอนแก่น”. วารสารการบริหารปกครอง 4 (2), 252-69. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88639.