จินารัตน์วีระศักดิ์. 1. “อิทธิพลภาวะผู้นำที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมองค์กรและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากร สังกัด มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย”. วารสารการบริหารปกครอง 4 (1), 1-26. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88950.