Adisornmongkon, Rungnapa. 1. “ความสำเร็จในการรวมตลาดอาเซียน อีกไกลแค่ไหน? สะท้อนจากความพร้อมของกฎหมายและนโยบายการแข่งขันทางการค้าของอาเซียนในการจัดการปัญหาผู้ประกอบการที่มีอำนาจเหนือตลาด”. วารสารการบริหารปกครอง 4 (1), 27-54. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88956.