ใจเที่ยงธันวา, เถาว์ชาลีปัญญา, อัคฮาดนพพล, และ แก้วหานามกตัญญู. 1. “แนวคิดรัฐ-เขตแห่งวัฒนธรรม ข้อเสนอบนความหลากหลายทางชีวชาติพันธุ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนชาติพื้นเมือง”. วารสารการบริหารปกครอง 4 (1), 55-68. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88966.