สืบประเสริฐกุลวรพจน์. 1. “สถานะของปัจเจกชนภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศสมัยปัจจุบัน”. วารสารการบริหารปกครอง 4 (1), 69-94. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88967.