โชติอนันต์ปฐวี. 1. “รัฐ ธุรกิจ ประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาย่านนิมมานเหมินท์ จังหวัดเชียงใหม”. วารสารการบริหารปกครอง 4 (1), 95-120. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88974.