บุญกลัดบุญทิวา. 1. “การประเมินเครื่องมือธรรมาภิบาล : การมีส่วนร่วมและการเสริมแรงพลังชุมชน”. วารสารการบริหารปกครอง 4 (1), 121-40. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88975.