คุ้มทรัพย์กาญจนา. 1. “สิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาป่าชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารการบริหารปกครอง 4 (1), 141-57. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88983.