กมลเขตสิรินดา. 1. “สภาพการปรับตัวและแนวทางการบริหารจัดการผู้สูงอายุในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับชุมชน : กรณีศึกษาอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารการบริหารปกครอง 4 (1), 159-74. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88986.