อัคฮาดนพพล. 1. “ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างผู้แทนในระดับต่างๆ กับเครือข่ายเสื้อแดงในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน กรณีศึกษาหมู่บ้านโพนนาดี โพนวิสัย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารการบริหารปกครอง 4 (1), 175-202. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88989.