เลิศรัตนรังษีวิภัส, และ วันทะนะสมเกียรติ. 1. “การปฏิวัติการคมนาคมกับการรวมศูนย์อำนาจของรัฐในสยาม พ.ศ. 2435-2475”. วารสารการบริหารปกครอง 4 (1), 203-16. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88991.