ละมุลรุ่งทิพย์, และ ศีลพิพัฒน์เกวลิน. 1. “การนำโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไปสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาตำบลนาแก อำเภอ คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร”. วารสารการบริหารปกครอง 4 (1), 217-36. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88994.