แฝดสุระวิลัยวรรณ์, และ แนรอทเพ็ญณี. 1. “ความสนใจและความต้องการของเยาวชนในการประกอบอาชีพ ด้านการเกษตร: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ”. วารสารการบริหารปกครอง 4 (1), 237-49. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88996.