วีระพันธ์พงศ์อัยรวี. 1. “บทวิจารณ์หนังสือ: The Public Administration Theory Primer โดย George Frederickson and Kevin B. Smith”. วารสารการบริหารปกครอง 4 (1), 248-55. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88998.