เคณาภูมิสัญญา. 1. “ปรัชญาการวิจัย: ปริมาณ คุณภาพ”. วารสารการบริหารปกครอง 3 (2), 22-55. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89005.