บุญกอบปณัยกร. 1. “นวัตกรรมท้องถิ่นว่าด้วยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ”. วารสารการบริหารปกครอง 3 (2), 56-70. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89007.