อิงคถาวรวงศ์วรุตม์. 1. “การศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติ: จากวันนั้น. เราเดินทางมาไกลเท่าไร”. วารสารการบริหารปกครอง 3 (2), 71-93. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89009.