เชื้อบัวเย็นณรงค์. 1. “การจัดการภาครัฐกับการเสริมสร้างพลังอำนาจพลเมือง: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น”. วารสารการบริหารปกครอง 3 (2), 94-119. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89010.