ทัพมงคลปิยะมาศ. 1. “การสร้างธรรมาภิบาลโดยเครื่องมือธรรมาภิบาล”. วารสารการบริหารปกครอง 3 (2), 120-44. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89016.