วะชุมสุญาพรรณ, และ นิ่มตลุงอรวรรณ. 1. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ศูนย์ วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร”. วารสารการบริหารปกครอง 3 (2), 145-61. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89020.