กลยาณีย์ธพล, และ กิตติเลิศไพศาลจิตติ. 1. “ทัศนคติของประชาชนต่อการบริการของสำนักทะเบียน ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร”. วารสารการบริหารปกครอง 3 (2), 162-72. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89024.