ไชยนัดคำไพ, มารี เคนปาริชา, และ คชโคตรประสิทธิ์. 1. “แนวทางการแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาของเทศบาลตำบล: กรณีศึกษำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารการบริหารปกครอง 3 (1), 149-68. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89042.