เจิมสิทธิประเสริฐกิตติศักดิ์, และ ศรียากูลธนพร. 1. “การพัฒนาศักยภาพของประชาชนและอำนาจของชาติด้วยการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพผู้ฝึกสอนกีฬา”. วารสารการบริหารปกครอง 2 (2), 1-31. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89052.