อุดมกิจมงคลชาติชัย. 1. “แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารการพัฒนาเมืองของเทศบาลนครสกลนคร”. วารสารการบริหารปกครอง 2 (2), 76-96. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89055.