เพียรสบายพัชชา, ทวะชาลียุทธพล, และ แก้วหานามกตัญญู. 1. “ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารการบริหารปกครอง 2 (2), 132-50. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89064.