สุขดีอเนก, คำสุขเสนีย์, และ สุวรรณมงคลปธาน. 1. “การก่อตั้งและบทบาททางการเมืองของสาขาพรรคการเมืองไทย ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550”. วารสารการบริหารปกครอง 2 (1), 72-89. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89069.