แก้วร่องคำพัชรี. 1. “แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลคำชะอี อำเภอค าชะอีจังหวัดมุกดาหาร”. วารสารการบริหารปกครอง 2 (1), 134-54. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89101.