ศรีบุรมย์จำเริญ. 1. “แนวทางการพัฒนาระบบการบริการประกันตัวผู้ต้องหาชั้นสอบสวน สถานีตำรวจภูธรคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร”. วารสารการบริหารปกครอง 2 (1), 155-74. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89107.