อร่ามเมืองปัณมาสน์. 1. “บทวิจารณ์หนังสือ: วิถีคนนอก โดย เสกสรรค์ ประเสริฐกุล”. วารสารการบริหารปกครอง 2 (1), 175-87. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89114.