วารสารการบริหารปกครองบรรณาธิการ. 1. “บทบรรณาธิการ”. วารสารการบริหารปกครอง 3 (2). https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89117.