วารสารการบริหารปกครองบรรณาธิการ. 1. “บทบรรณาธิการ”. วารสารการบริหารปกครอง 3 (1). https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89118.