แก้วรุณาอภิชัย. 1. “แนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารการบริหารปกครอง 1 (2), 125-39. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89133.