ศรีโภคางกุลศ. (1) “การสร้างความปรองดองผ่านระบบจารีตประเพณีกับข้อจำกัด เรื่องความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : กรณีศึกษาการสร้างความปรองดองภายใต้ระบบเซียร์ ประเทศโซมาเลีย”, วารสารการบริหารปกครอง, 5(1), น. 22-43. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88423 (ืบค้น: 5ธันวาคม2021).