อัคฮาดน. (1) “กรอบมโนทัศน์เบื้องต้นเกี่ยวกับ ‘ประชาธิปไตยชุมชน’ ในฐานะกลไกของการจัดบริการสาธารณะแนวใหม่สำหรับประเทศไทยในศตวรรษที่ 21”, วารสารการบริหารปกครอง, 5(1), น. 44-79. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88424 (ืบค้น: 28พฤศจิกายน2021).