เจิมสิทธิประเสริฐก., ศรียากูลธ., ภมรมาศช., รอดบุญส่งส., บุญโปร่งว., แสงเพิ่มน., ภาควิชัยว., วิภาภรณ์ธ. และ มณีโชติก. (1) “การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษา ระดับประถมศึกษาระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ”, วารสารการบริหารปกครอง, 5(1), น. 80-96. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88428 (ืบค้น: 27พฤศจิกายน2021).