สนั่นนารีและพลโทน. และ ธุวะนุติป. (1) “ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง”, วารสารการบริหารปกครอง, 5(1), น. 97-120. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88431 (ืบค้น: 27พฤศจิกายน2021).