โตประยูรณ. และ รัฐฉัตรานนท์ว. (1) “ปัญหาความขัดแย้งเรื่องเขตแดนไทย-กัมพูชา : กรณีกัมพูชายื่นคำร้องขอให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) ตีความพิพากษา”, วารสารการบริหารปกครอง, 5(1), น. 180-193. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88540 (ืบค้น: 8ธันวาคม2021).