พงษ์ทรัพย์ว. (1) “อุปสรรคการทำธุรกรรมโอนเงินกลับประเทศของแรงงานเมียนมาร์ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์”, วารสารการบริหารปกครอง, 5(1), น. 194-206. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88544 (ืบค้น: 8ธันวาคม2021).