กิจกุศลส. และ เลิศธรรมเทวีป. (1) “บทวิเคราะห์ความตกลงทางการค้าในระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา : ประโยชน์ และผลกระทบต่อระบบกฎหมายไทย”, วารสารการบริหารปกครอง, 5(1), น. 207-233. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88558 (ืบค้น: 5ธันวาคม2021).