อัศวนิเวศน์ห., พัวศิริว. และ เลิศธรรมเทวีป. (1) “การบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของงานวรรณกรรมบนสื่อดิจิทัล”, วารสารการบริหารปกครอง, 5(1), น. 234-252. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88570 (ืบค้น: 27พฤศจิกายน2021).