กัลยาณมิตรภ. (1) “การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศกลุ่มนอร์ดิก”, วารสารการบริหารปกครอง, 4(2), น. 17-37. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88627 (ืบค้น: 28พฤศจิกายน2021).