อินทร์ยาอ. และ Taylor, K. (1) “ภูมิทัศน์วัฒนธรรมกับภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาวภูไท”, วารสารการบริหารปกครอง, 4(2), น. 57-81. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88629 (ืบค้น: 28พฤศจิกายน2021).